Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat

A POKY Team Üzletviteli és Szervezési Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-889919) (továbbiakban a Szolgáltató) az általa kezelt adatokat a személyes adatok kezelésére vonatkozó mindenkori hatályos magyar és EU-s jogszabályokat betartva kezeli, különös tekintettel a következőkre:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szogáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklám tevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

Jelen nyilatkozat alapján Felhasználónak minősül, aki a Szolgáltató honlapján az alábbiakban meghatározott adatok közlésével regisztrál.

A Szolgáltató a regisztráció során az alábbi adatok megadását kéri:

 • név
 • cégnév (nem kötelező)
 • e-mail cím
 • telefonszám ( nem kötelező)

Az adatkezelés megnevezése:

Az internetes honlapon regisztrált Felhasználó önkéntes és határozott hozzájárulása alapján történő adatrögzítés.

Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján a felhasználók önkéntes, tájékozott és
határozott hozzájárulása.

Az adatokat a Szolgáltató az alábbi célokra használja fel:

 • hírlevél küldése
 • kapcsolatfelvétel konzultációs igény esetén
 • a honlapján közzétett cégfelmérési teszt közvetlenül a Felhasználó részére történő értékelése

A Szolgáltató a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljainak megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és ezen esetekben is csak a szükséges mértékben és időtartamig.

A Szolgáltató az adatkezelése során nem alkalmaz korlátozás nélkül felhasználható, általános személyazonosító jelet. Adatkezeléseit kizárólag akkor kapcsolja össze, ha ehhez a Felhasználó előzetesen hozzájárult. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik a törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

A Szolgáltató a tudomására jutott valamennyi adatot, tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag szolgáltatásai működtetéséhez, valamint – azonosításra nem alkalmas módon – saját célú kutatás és statisztika készítéséhez használja fel.

Adattovábbítás:

A Szolgáltató minden alkalommal tájékoztatja a Felhasználót és a hozzájárulását kéri, amennyiben az adatait harmadik személy részére továbbítja. Az adattovábbításról a Szolgáltató nyilvántartást vezet.

A honlap látogatása során a Szolgáltató a látogató adatait nem regisztrálja.

A Szolgáltató az alábbi adatfeldolgozót vonja be egyes technikai részfeladatok elvégzésébe:

PEGATON STUDIO KFT.
2700 Cegléd, Lajos utca 9.
Adószám: 14904206-1-13

A regisztrációkor megadott adatok módosítása személyesen vagy az info@pokyteam.hu e-mail címre küldött levélen keresztül lehetséges.

Az adatkezelés időtartama:

A Felhasználó által a regisztráció során kötelezően vagy önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a Felhasználó nem él.

Adatok törlése:

A Felhasználó saját adataira vonatkozó törlési igényét a hírlevelek alján található leiratkozó linkre kattintással, vagy email útján jelezheti. Az email útján érkezett törlési igény beérkezését követően a regisztráció megszüntetéséről a Szolgáltató automatikus megerősítő e-mailt küld. A leiratkozó linkre történő kattintással és ott a törlési igény megerősítésével egyidejűleg a Felhasználó e-mail címe törlődik az aktív ügyféllistából.

A Szolgáltató az adatkezelés jogalapjának bizonyítására vonatkozó törvényi kötelezettsége teljesítése érdekében a regisztráció megszüntetése után az alábbi adatokat őrzi meg:

 • regisztrációkor megadott e-mail cím – regisztráció időpontja
 • regisztrációhoz használt IP-cím
 • regisztráció megszüntetésének időpontja
 • regisztráció megszüntetéséhez használt IP-cím

Jogorvoslat

Amennyiben a Felhasználót személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, az adatkezelés ellen email útján tiltakozhat. Tiltakozásában – a jogsérelem megjelölése mellett – kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését. A Kérelem alapján a Szolgáltató 30 napon belül intézkedik a helyesbítésről vagy a törlésről, kivéve, ha törvény az adatok fenntartását írja elő, vagy törvényben foglalt jogai alapján az ott meghatározott szerv az
adatok továbbítását kéri. A Szolgáltató intézkedése vagy mulasztása ellen a Felhasználó bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az értesítésben a Szolgáltató közli a módosítás hatályba lépésének időpontját.

Felhasználó hozzájárulása:

A Felhasználó a jelen adatkezelési szabályzat elolvasása után, a felhasználási feltételek elfogadásával az alábbi hozzájárulást magára nézve elfogadottnak tekinti. A felhasználási feltételek elfogadása nélkül a honlapon senki sem regisztrálhat.

Hozzájárulás tartalma:

„Az Adatkezelési Nyilatkozatot átolvastam, megfelelően tájékoztattak az adataim kezelésével kapcsolatban és a www.pokyteam.hu , www.stresszmentesceg.hu honlapra történő regisztrációm során megadott adataimat a Szolgáltató az Adatkezelési Nyilatkozatban leírtaknak megfelelően kezelheti, feldolgozhatja.”

Budapest,2013-07-01

Poky Team Üzletviteli és Szervezési Korlátolt Felelősségű Társaság